საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციამ დაასრულა პროექტი - "ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმის ეფექტიანობის შეფასება და მისი შესაბამისობა ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 3 აპრილის 2014/45/EU დირექტივასთან“.

კვლევა მიმდინარეობდა 1 წლის განმავლობაში. შედეგად გამოიკვეთა აქტუალური საკითხები საგზაო და ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში. კვლევარებმა ეროვნული კანომდებლობა დეტალურად შეადარეს საერთაშორისო რეგულაციებს. ექსპერტთა და პროფესიონალთა მიერ დამუშავდა რეკომენდაციები, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის, ასევე კერძო სექტორისათვის.

პროექტი განხორციელდა საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელობით და ღია საზოგადოების ფონდის მხარდაჭერით.

 წყარო