პირების რაოდენობა, რომლებსაც დააკლდათ, შეუნარჩუნდათ და ამოეწურათ ქულები (ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის დაფიქსირებისას მითითებული რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით