საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოვლენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების რაოდენობა